What happens when AI stops playing games? [Paid Content for IBM]

  ਦ੍ਰਿਸ਼ 480,764

The Verge

5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

The question, “can a machine be made to think like a person?” has always been tied to strategy games. Games, with their clear rules and obvious winners and losers, were perfect proving grounds for early computer scientists, who could break them down into clearly defined problem sets. Audiences could marvel at the progress of man vs machine face offs, even if they didn’t fully understand the underlying technology.
The earliest AI game systems relied on a brute force, top-down approach: programmers downloaded every possible outcome into their AI systems, which were built around narrowly defined, rule-based criteria. In the 1950s, the earliest versions of neural networks and machine learning arrived. This represented a shift towards bottom-up programming, systems designed to determine the probability of various outcomes based on training data. One early system, a virtual rat solving a maze, was made up of vacuum tubes, motors, and clutches. As the rat navigated, the machine learned and shifted probabilities.
IBM debuted their first AI Grand Challenge - a multi-year effort meant to push the limits of artificial intelligence - in 1997. Deep Blue beat reigning chess world champion Gary Kasparov, and was seen as the final triumph for the top-down approach. In the last decade, advances in machine learning, deep learning, and natural language processing paved the way for AIs like Watson on Jeopardy!, AlphaGo, and Dota 2-increasingly complex systems that still existed within the framework of games.
Learn more here - www.theverge.com/ad/21244164/project-debater-film-artificial-intelligence
[Paid Content for IBM]

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
Younes Meftah
Younes Meftah 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
AI for now is just a billion if statements
Eclogites
Eclogites 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Why are they blurring the IBM laptop logos at 10:03 when the screen and title and EVERYTHING ELSE says IBM?
Bradley Rintoul
Bradley Rintoul 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Maybe I'm missing something here, but it doesn't seem the debater did a very good job beyond its initial argument.
hadror13
hadror13 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
There goes "free will"...bye bye 👋
mohammed ali
mohammed ali 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
A new Era
Aldo KW
Aldo KW 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
If human can create AI that is smarter than human.. Which one is smarter, AI or human?
Mike B
Mike B 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@12:26 ... all they did was pass on the inferiority complex.... made a robot in their image.
Yarib Suárez
Yarib Suárez 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Earthling Ed!!!
Akash Parmar
Akash Parmar 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Can someone tell me the name of track used in end ?the one with goat sound.
Vignette Tsukinose April
Vignette Tsukinose April 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
MAGI
Luis Ramos
Luis Ramos 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I was hesitant to watch this because of the disclaimer that it was paid content (which I read as, hey this is an ad). In hindsight, all content is paid by someone right? I'm really glad I watched this, the length was perfect and it was genuinely interesting and enjoyable to watch. Keep'em coming please!!
Earn Your Immortality
Earn Your Immortality 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Rehoboam from the Westworld series & STEM from the movie Upgrade both come to mind Elon Musk... Eron Keen... Serac... Same guy ;)
Dan Odden
Dan Odden 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Debating is stupid. There's always a right answer and debating is just one side denying that right answer while the other is trying to make them understand. In situations where you're given a stance if that stance isn't right then there's nothing you can do to win the debate.
silverword
silverword 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
As cool as this was, this doesnt really show anything. I think we needed at least 2 debates with topics on very different ends of a spectrum. Otherwise, there is no proof that Project Debater is truly flexible like a person can be.
crubs
crubs 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I would love to see Trump and Biden have to argue with this.
Jack Carver
Jack Carver 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
AI really isn't capable of anything that you haven't built into it And calling it intelligence is not accurate, intelligence is what humans possess, it's too complex to even grasp by us, let alone put into a program.
SneakerHead
SneakerHead 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Mostly Israeli accents over at IBM I see, not that there’s anything wrong with that, just an observation that’s all.
IBM Research
IBM Research 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Project Debater was developed at our lab in Haifa, Israel.
Techs Mac
Techs Mac 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
This can be first stage of A.L.I.E. from the 100 !! Remember her ??
zer0Bot
zer0Bot 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ai will probably be better than humans when it comes to understanding implications and if not at least help us make quicker decisions
konakon TV
konakon TV 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
i can't wait to see both AI debate each other,
IBM Research
IBM Research 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Actually, we did this at Cambridge last November -- @AvoQ.
Juan
Juan 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
10:19 the guy on the right just gave up 😂
GAMEbuff
GAMEbuff 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Isn't this 2019? Why published now?
IBM Research
IBM Research 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
While the debate featured in the video was recorded in March 2019 we first commercialized the underlying AI just recently. We also wanted to show a few use cases with clients, such as the final shots from Lugano.
Saul Goodman
Saul Goodman 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Skynet happens.
Nunya _
Nunya _ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Music is way too loud. DNF 😞
Delon Serino
Delon Serino 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
If computers will think this way, humans will then be lazy to think on it's own. Good luck in 2050.
Jeroen
Jeroen 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
So how much of this was set up beforehand? Did the algorithm define his starting phase realtime? Was it a random topic? Were there manual decisions to prevent the algorithm from giving a wrong answer? Many many questions.. Would love to get more info but the links to IBM don't give more info.. without it it's just a co-creation ad...
Shrey Arora
Shrey Arora 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
whoa.
Joe Torbett
Joe Torbett 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Lol @ Java messing up a whole team of machine learning engineers.
ed ed
ed ed 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Beautiful. The benifit of debate is lost in competition. The facts were layed out well by The Project. People understood the issue, and made an informed choice. What use is winning a debate if it's through deception? Which I'm sure Watson is capable of.
Peter Kambasis
Peter Kambasis 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I heard that IBM is making a better version of the program that argues with itself; they are calling it The Master Debater.
Jossely Illescas
Jossely Illescas 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
"It's fine to disagree, it is not fine not to listen." I'm keeping that one in mind
Melchizedek Phuah Siow Jin
Melchizedek Phuah Siow Jin 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
That's amazing.
Quantum Newton
Quantum Newton 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Debate is probably a good exercise for an AI, but not its use. Just like for human brain.
Haritha Jayasinghe
Haritha Jayasinghe 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Is the full debate available?
Mahyar Mirrashed
Mahyar Mirrashed 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I think the artificial intelligence actually did a better job. There are a few tweaks here and there to make it a little more refined. That being said, I conjecture that it only lost due to the majority of the audience simply showing more empathy toward the human.
zodiacfml
zodiacfml 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I really don't know bout this one after watching it. It feels like that being a good debater is like making a good movie, is to touch the emotions of the audience. Statements won't make an impact if the audience can't relate with it. Project Debate could be better at reviewing policies than debates.
Thanh Ho Viet
Thanh Ho Viet 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Now let's see if she will explode debating Trump :)
Dominic Go
Dominic Go 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
A machine that can think for itself?? Absolutely insane. (and idc what the results say, she should’ve won that debate!!)
Prince Padrinao
Prince Padrinao 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
This is scary and I'm not sure why
Jimm
Jimm 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
This new brand of horror sure is terrifying :))
Mariachee Bandidos
Mariachee Bandidos 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
machine: capacity and speed human: original, context, perspective you cannot code for every situation because it changes constantly and does not follow a pattern. humans don't appreciate the ease with which they acquire and contextualize knowledge, with unlimited variables.
-
- 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
• 3:48 - Cherry-picked example. What about when Watson answered Toronto for the final-Jeopardy! question in the category of "US Cities" or when it answered chemise for a keyboard key. ¬_¬ • 11:40 - Hmm, I can't tell if it's smart or dangerous. 🤔 • 12:25 - Resorting to ad hominem attacks in a debate? 🤨 It must be losing. • 13:08 - Trying to psyche out the opponent? 🤨 I guess the A.I. really is human. • 13:25 - Is she worried about the audience or can the computer just not keep up? •13:32 - Present your arguments. Yes, I'll gift them alright. The A.I. can't even distinguish homonyms. • 14:03 - Perfect use for A.I.: let the machines debate the conspiracy-theorists instead of wasting humans' time with them. 👍 • 17:50 - People think that debate is beyond an A.I.'s capabilities, but this example shows why it's not; debate essentially just boils down to little more than stating a bunch of facts. It may not be compelling debate, but it's basically what the bones of a debate are. Of course, the _winner_ of a debate is usually the one that makes an emotional argument, not a factual one. • 21:13 - Of course, this isn't a good experiment since the humanness and AIness were known and definitely influenced them.
M. Krabs
M. Krabs 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Imagine being in court and your opponent whips out Debater 😳
Caleb Mac Donald
Caleb Mac Donald 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Anyone getting west world vibes? Rehoboam ... lol
Earn Your Immortality
Earn Your Immortality 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I scrolled down in search of this very comment lol Great minds...
Piplikoc Tutorials
Piplikoc Tutorials 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
They made a big hype around it, but the AI was not that good. I mean it was able to create good sentences and points in the debate, but it was too big hype around it. And because IBM paid for the whole thing, I am very skeptical. I would have been absolutely impressed, if I am able to test this thing myself, like download an app, and talk and debate with it myself. Now it’s just a cool video, that might be usable in ten years.
Hugh Fergusson
Hugh Fergusson 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@earthling Ed you got a feature ♥️ proud of you.
Louder
Louder 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
This channel once uploaded a video tutorial of someone incorrectly building a computer, now IBM pay you to advertise A.I. technology. How far this channel has come, how quickly humans forget.
Mohammed Shamil
Mohammed Shamil 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
The machine doesn't take Harish's point on psychological damage. It takes only the word "harm" which was said few words later and the machine say"benefits outweigh potential harm" . Harish point on psychological damage is a very strong and correct argument. That machine can't understand the usual or natural psychological development needed for a child. I hope you understand what iam trying to say. But that machine making jokes, thats great
Sven Juis
Sven Juis 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
This is an ongoing process...no doubt the developers perceive the same complex issue. Debater will need to read a few hundred psychology books & add to its well of perception.
Bradley Rintoul
Bradley Rintoul 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I was also kind of unimpressed with the response to the argument given. Seemed pretty lame, really.
Karthik Garimella
Karthik Garimella 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
IBM is the true innovator
Charles AUBERT
Charles AUBERT 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
What a video! Keep up with the outstanding work 👍
jshukla423
jshukla423 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I want to see what this AI can do with other debate formats like policy, Lincoln-Douglas, Public Forum, or parliamentary formats. If it can take a wide array of of styles and still understand the arguments it would be a game changer.
joshissocool97
joshissocool97 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Mandatory minimum sentences make prisons overcrowded and rightfully so 😂
saurav majumdar
saurav majumdar 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Debates are useless in today's time as per my opinion. Debates are biased nowadays and divides people rather than leading to a conclusion with which most agree with. AI might play a very crucial role here when it comes to delivering unbiased opinions.
James Eck
James Eck 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Very insightful. Thank you.
XerosXIII
XerosXIII 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
What happens when IBM starts playing mind games? [Monetized Content for AI]
Jimmy G
Jimmy G 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
The test in the video should not lead people to believe that computers are better at debating than humans or that the guy lost. To truly test the machine, a debate would have to take place where both parties (human & computer) would have to argue both sides to different audiences, and then the data analyzed. Some arguments are going to have bias to them, therefore a debate must be handled by providing equality - allowing both sides to argue each other's side. Most people would probably choose to subsidize preschool before dabating the topic, therefore the uphill battle is debating against subsidizing preschool. Let's make these debates more rigorous to truly test the ability of this IBM project.
Salman Hossain Saif
Salman Hossain Saif 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
100% agree with you .
Harsh Parmar
Harsh Parmar 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I like the AI’s joking but it also scares me about future sentience 🤣
Darryl Giors
Darryl Giors 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
The competition: Project Mom. "Because I said so!"
ricin
ricin 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I wonder when are we going to see ai like Jarvis or Friday
Sahan N
Sahan N 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Harish (the human debater) seems like a cool dude. Ignoring his obviously sound intellectual capacity, he's charismatic as hell and somehow manages to be so charming without the arrogance one would expect as a side effect..
Luis Angel Santos
Luis Angel Santos 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
AI for life-serving President 2020
HIGHTONE
HIGHTONE 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Meh
Gino Foto
Gino Foto 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Why that IBM machine sound so choppy, almost outdated compared to human like speech generate by Google.
hjc
hjc 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
At last they find the perfect AI is human .
Isaac Lutterodt
Isaac Lutterodt 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
for now
Lizard Gandalf
Lizard Gandalf 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I need the machine to argue with my wife
Vicente Schmitt
Vicente Schmitt 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
debater will be sleeping on the couch
Some High Schooler
Some High Schooler 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
"Jerusalem, ISRAEL" That was not very cash money of you.
J Powell
J Powell 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Ai vs Corona virus
rafael Dimarzio
rafael Dimarzio 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Amazing
Internettipper 01
Internettipper 01 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Is it possible watching the complete debate, somewhere?
Shyam Rudrapati
Shyam Rudrapati 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Why.why you're going out during pandemic
Joannot
Joannot 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I wonder if this can pass the turing test where people are asked if there is a robot arguing or not in a transcript.
jimbo
jimbo 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
No, at least not with our current understanding of Deep Learning. Any models that have "beaten" the Turing Test resort to clever "tricks" such as humor to facade their lack of understanding certain lexical context.
Ben Altair
Ben Altair 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Debating has to be the most boring form of conversation.
ADee SHuPA
ADee SHuPA 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@Antenox uP
Antenox
Antenox 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@P Kramer Which is exactly why making it a sport is good. If we keep those topics in the realm of sport and competition, people are more likely to step back and address it objectively rather than invest emotionally. When you bring controversial topics into the real world (i.e. as politics), that's when people get irrational.
P Kramer
P Kramer 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I don't like the "sport" of debating. I don't think that being able to defend every side of an argument is something we should want. It's only going to lead us to accepting morally unacceptable opinions, because technically each side of an argument has something to it. Debating should come out of ones experiences and life, to defend the view they truly believe in.
Suomy Nona
Suomy Nona 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Ben Altair you’re a debater!
【gamma_ray20XX】
【gamma_ray20XX】 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
But also, most informative
Sinom
Sinom 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Three isn't supposed to be a winner in a debate. A debate is supposed to be a cooperative process with an outcome that is a compromise that benefits both parties
JLCodes
JLCodes 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Anyone who likes this should watch the AlphaGo documentary
Abdu CA
Abdu CA 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
What about two AI fight each other than human fighting AI.
【gamma_ray20XX】
【gamma_ray20XX】 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
They could literally duplicate Project Debater and make the debate like that. I know it's not that simple but ...
Fuz Asim
Fuz Asim 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
This is just like Westworld season 3
Nassim Djaba
Nassim Djaba 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Skynet? hahahahahahahaha
Tuan Anh Le
Tuan Anh Le 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Imagine Trump has such an AI helper on his ears. He will definitely sound smarter 😅!
Michael Mosseri
Michael Mosseri 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I wonder how much is hard cider and how much is ai
Soft Pastels
Soft Pastels 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
For some reason i remember film good will hunting..
Cy Clones
Cy Clones 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Artificial intelligence intrigues me so much, awesome video I look forward to the day they become extremely relatable to us like a best friend !
Christian Siauwijaya
Christian Siauwijaya 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
bruh..
Truth Bites
Truth Bites 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I AM AI
Shivang Agrawal
Shivang Agrawal 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
The topic was not easy to debate against. Also what are 4 guys with laptops doing on the stage.
Shivang Agrawal
Shivang Agrawal 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@Valentino Lau To check what on the system?
Valentino Lau
Valentino Lau 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Checking on the system than!
John Cedrick Baldoza
John Cedrick Baldoza 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
This is revolutionary
Shiftert ioio
Shiftert ioio 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I need such an AI Debater in my life to defend my ideas.
Samuël Visser
Samuël Visser 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Hexxxplicit Truth problem with AI is it learns from data. With that many empty brains on the internet, AI’s will be effected by that. Especially in a context like a debate
Chinese Sparrows
Chinese Sparrows 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I can be your masterdebater
Hexxxplicit Truth
Hexxxplicit Truth 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@Johann Dirry lol that will be the moment he realizes that AI is more woke then he had anticipated.* 😑 jeeez*""*
Johann Dirry
Johann Dirry 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
what if it tells you how bad your ideas are instead? 😂
Hexxxplicit Truth
Hexxxplicit Truth 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Was that* said sarcastically?
Hai Le Quang
Hai Le Quang 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Its jokes and sarcasms scares me so much. This achievement is way way more significant than the chess win because at this stage AI almost beat Turing test, except for the speaking tone (still not very human, but it can be fixed soon I think)
crubs
crubs 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Google Duplex has basically resolved the speaking tone issue. Combine these two techs and the Turing test is passed with ease. It's getting fascinating and scary at the same time.
SneakerHead
SneakerHead 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
It’s not that impressive it’s like insert insult [here] in the programming and they taught it some insults nothing too crazy
טל מילנר
טל מילנר 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@naramoro I think it's just that teaching the AI to write them wasn't the task here. I have no doubt that building an AI that could a slam poetry, for instance, is possible, and even simpler that creating the debator. The real challenge is not the writing, but the decision making progress. Once they'll nail it (and it's getting closer, but not quite there yet), teaching it how to write it's own phrases won't be that complicated task.
Hexxxplicit Truth
Hexxxplicit Truth 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@AKU still no word from her,guess I'm entirely alone on this one.
Hexxxplicit Truth
Hexxxplicit Truth 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@AKU I'm waiting in to hear back
Aut0Somal
Aut0Somal 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
love the tech content on this channel
RehanPlayz
RehanPlayz 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I'm pretty early
someone
someone 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Imagine having this as an app or something just pulling your phone out to savagely accuse your friend of being stupid
someone
someone 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@OKjoey86 Lol
OKjoey86
OKjoey86 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@Matt Nezbeda bet you're fun at a party
Matt Nezbeda
Matt Nezbeda 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I mean, the second phase to that is that they also pull out their app and have two people listening to robots fight on their behalf... Making both of them look stupid since neither could hold their own against an AI designed to point out fallacies in arguments and statistics. While I see this as being fun in the short term, the scarier part comes down to when you have AI lawyers and prosecutors and judges. Imagine being accused of a murder you did not commit, but circumstantial evidence puts you in a not great position. You get a public attorney, while the state has a prosecutor AI to assist with court processing. In what instance do you see yourself going free against an AI that is literally designed to convince people of a ruling, that can compete with the top humans in the world?
Enoch 'Robot Boy' Appiah Junior
Enoch 'Robot Boy' Appiah Junior 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
This is a huge step!
Blacki Gangsta
Blacki Gangsta 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Wait did that dude just say it can do simple things play games ? Playing games is art and not simple
Blacki Gangsta
Blacki Gangsta 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@LAN Fan damm really like you answer ! thanks for the information
Hexxxplicit Truth
Hexxxplicit Truth 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@LAN Fan are you an AI master debator?
LAN Fan
LAN Fan 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
This may be true, but they are simple from a mental processing standpoint. Take chess for example. There is a finite limit on the number of moves that either you or your opponent can make, and your brain is constantly assessing the risk vs reward outcome of any possible move. These are the types of things that computers are very good at, as it essentially comes down to a very complex math equation. Debate requires language processing, knowledge of the topic, circumstantial knowledge of society's relation to the topic, and a knowledge of your audience. It also requires real time responses based on natural language processing, a process that requires an insane amount of mental connections. Yes, games are an art form, but debate and conversation are significantly more complex from a processing standpoint than most games.
Xavier Zara
Xavier Zara 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Just a quick search of "TAS plays" is proof enough
Karlo Schallibaum
Karlo Schallibaum 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
sounds like debater is just a bunch of if else statements
Anonymous
Anonymous 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
IBM is back baby!
Shadrack Kiema
Shadrack Kiema 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
The future is now old man
spazemonkey
spazemonkey 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Shadrack Kiema more like “the future is now human”.
Hexxxplicit Truth
Hexxxplicit Truth 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Project debater software.....project insulter program..... We've been having conversations with a no body.
Dominik J.
Dominik J. 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
This is terrifying.
Sameer Rizwan
Sameer Rizwan 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
how do we know that someone is just not speaking into a microphone
Cy Clones
Cy Clones 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
You have a good debate lol
seasong
seasong 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Wow they really passed the turing test if people are saying this
Bala Vignesh
Bala Vignesh 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Others: Let's sneak in the sponsor The Verge: Move Away! PAID F**KING CONTENT on the way MOFOS!
siegfried greding
siegfried greding 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
debates are pointless and resolve nothing . speeches and lectures are good . and then you do research on how right or wrong it was . and on the subject of governments doing good policies means nothing . why . because there capitalist governments ruled by the rich . its not about whats good or bad it about profit .
mar
mar 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@siegfried greding if there's nobody contesting points we will never know which points are better, debate is about finding better solution. also i have never met people who rage and throw stuff. people in these types of debate are very composed.
siegfried greding
siegfried greding 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@mar how about instead of talking to the person making the argument to the contrary of yours you just take what they previously said and make your arguments against them point-by-point. But not in a face-to-face debate where y'all end up in a screaming fight. And then the people who watch it can go off and do their own research. How about that ?
King Kazma
King Kazma 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@mar it depends whose speaking , like Donald trump make speeches with no arguments 🤷🏼‍♂️😬
mar
mar 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
honestly speeches at its core are arguments, debate is basically cramming 3-4 speeches while also defending those points at the same time. definitely not pointless.
King Kazma
King Kazma 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
It's not about capitalism, and debates present arguments you cannot ignore
The mind behind Linux | Linus Torvalds
21:31
TED
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ
Machine Learning Zero to Hero (Google I/O'19)
35:33
TensorFlow
ਦ੍ਰਿਸ਼ 984 ਹਜ਼ਾਰ
Daaru With Dad 2 | Harsh Beniwal
29:38
Harsh Beniwal
ਦ੍ਰਿਸ਼ 8 ਮਿਲੀਅਨ
Sheher ki chori | the mridul | Nitin
12:19
The MriDul
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ
IBM Project Debater
46:49
IntelligenceSquared Debates
ਦ੍ਰਿਸ਼ 14 ਹਜ਼ਾਰ
How Amazon Uses Explosive-Resistant Devices To Transfer Data To AWS
13:48
The Computer That Could Be Smarter Than Us [IBM Watson]
12:03
ColdFusion
ਦ੍ਰਿਸ਼ 434 ਹਜ਼ਾਰ
Miles vs. Watson: The Complete Man Against Machine Showdown
21:40
PBS NewsHour
ਦ੍ਰਿਸ਼ 465 ਹਜ਼ਾਰ
Everything and Nothing: What is Everything? (Jim Al-Khalili) | Science Documentary | Science
59:08
Reel Truth Science Documentaries
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ
iPhone 1 - Steve Jobs MacWorld keynote in 2007 - Full Presentation, 80 mins
1:19:11
Protectstar Inc.
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ
Why Gravity is NOT a Force
17:34
Veritasium
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ
How artificial intelligence is changing our society | DW Documentary
42:26
DW Documentary
ਦ੍ਰਿਸ਼ 637 ਹਜ਼ਾਰ
10 Reasons to Ignore AI Safety
16:29
Robert Miles
ਦ੍ਰਿਸ਼ 126 ਹਜ਼ਾਰ
iPhone 12 Pro review: more shine
18:50
The Verge
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ
Daaru With Dad 2 | Harsh Beniwal
29:38
Harsh Beniwal
ਦ੍ਰਿਸ਼ 8 ਮਿਲੀਅਨ
Sheher ki chori | the mridul | Nitin
12:19
The MriDul
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ
SHE ACTUALLY CRIED ...
9:11
Mo Vlogs
ਦ੍ਰਿਸ਼ 706 ਹਜ਼ਾਰ
Apple Event - October 13
1:10:59
Apple
ਦ੍ਰਿਸ਼ 54 ਮਿਲੀਅਨ
Birthday Vlog
24:00
Indian Youtuber Priyanka
ਦ੍ਰਿਸ਼ 90 ਹਜ਼ਾਰ
Testing Out Viral Instagram Hacks - 😱 |Anishka Khantwaal
9:34
Anishka Khantwaal
ਦ੍ਰਿਸ਼ 668 ਹਜ਼ਾਰ
TOP 5 CHEAPEST AND MOST USEFUL GADGETS UNDER 1000 RUPEES
5:51
Tech FC
ਦ੍ਰਿਸ਼ 33 ਹਜ਼ਾਰ